Проекти

Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината

Наименование на проекта: „Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината“№ BG05SFOP001-2.025-0008-C01 Донор: Европейския съюз чрез Европейския социален фонд; Оперативна програма „Добро управление” Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на…

„Изграждане на партньорства за демократична Европа – BRIDGE“

Проектът включва пет двойки партньори, като всяка двойка споделя обща граница: Португалия-Испания, България-Сърбия, Латвия-Литва, Словения-Италия, Чехия-Австрия. Всички партньори споделят желанието да насърчават трансграничното сътрудничество и социалното сближаване през границите. Проектът се фокусира върху две основни актуални теми…

Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари

За да се намали броят на жертвите и ранените от горски пожари, за да се намалят материалните щети и щетите върху околната среда, е необходимо членовете на противопожарните подразделения в трансграничния регион непрекъснато да подобряват своята ефективност…

Комплексна подкрепа за успешен бизнес старт в Югозападна България

Водещ партньор: Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството (БИ-ГД) Партньор: Сдружение на Югозападните общини (СЮЗО) Програма Развитие на човешките ресурси, приоритетна ос „Подобряване на достъпа да заетост и качество на работните места, процедура…

Моето хоби е моя професия - Предоставяне на услуги за интернет бизнеси

Имаме удоволствието да Ви информираме, че Сдружение на Югозападните общини стартира изпълнението на проект "Моето хоби е моя професия – предоставяне на услуги за интернет бизнеси", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос…

„Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” - ACT SOCIAL

СЮЗО започва изпълнение на проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” (“ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level”) с Акроним ACT SOCIAL и договор за субсидия №B2.9c.05/03.10.2017…

AgriGo4Cities - Земеделието в градска среда: модели на управление за по-добър институционален капацитет и социално включване

Липсата на механизми за гражданско участие в реализирането на политики за управление на регион Дунав доведе до липса на мотивация сред гражданите да инициират и участват в реализирането на местни политики. Усещането за липса на достатъчна представителност…

Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот

Проектът „ Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот“ ще предложи на трансграничния регион: снабдяване на 800 домакинства с компостери за домашна употреба; разработване на материали и провеждане на обучения за използването им; осъществяване на 17…

Европейска мрежа на жените-кметове за равни възможности в обществения живот - POWER

В Европа жените са по-слабо представени на ръководни позиции в резултат на политически и социални пречки, както и културни стереотипи, които все още ограничават равновесието между половете. Проектът разглежда въпроса за равните възможности, като се започва от…

Създаване на мрежа на социални предприятия за прилагане на иновативни маркетингови стратегии

Общата цел на проекта е да се създадат предпоставки за въвеждане на инновативни модели за развитие на социалните предприятия. Специфичните цели на проекта са: да се изгради мрежа за социално предприемачество в Югозападна България; да се проучи…