Проекти

Създаване на трансгранична мрежа от общинските съвети в трансграничния регион MC-NET

Общата цел на проекта е повишаване капацитета на общинските съветници от трансграничния регион чрез насърчаване на партньорството, използване на информационни и комуникационни технологии, пренос на знания и обмяна на опит и добри практики.

Специфичните цели на проекта са създаване на трансгранична мрежа на общинските съвети за обмен на добри практики в местното самоуправление и разработване на бъдещи съвместни проекти; създаване на нови информационни услуги за общинските съвети за подобряване процеса на вземане на решения и управление на общините.

Резултатите след реализирането на проекта са: създадена институционална трансгранична мрежа между общинските съвети от 8 общини в трансграничния регион; разработени интернет базиран софтуер за провеждане на безхартиени заседания на общинските съвети и нови информационни услуги за гражданите и гражданските организации; повишен капацитет на 64 общински съветници относно провеждането на публични обсъждания с граждани и граждански организации; създадени условия за партньорство и разработване на бъдещи проекти в трансграничния регион.

Донор на проекта: ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия

Стойност: 92 697,89 Евро

Период: 01.2013 - 01.2014

www: http://www.mc-net.eu/index.php/bg/