Проекти

Създаване на мрежа на социални предприятия за прилагане на иновативни маркетингови стратегии

Общата цел на проекта е да се създадат предпоставки за въвеждане на инновативни модели за развитие на социалните предприятия. Специфичните цели на проекта са: да се изгради мрежа за социално предприемачество в Югозападна България; да се проучи опита и добрите практики на социално предприемачество в Европейския съюз и възможностите за прилагането им в България и да се разработи модел за валидиране и прилагане на иновативни маркетингови стратегии на социалните предприятия.

Донор на проекта:Министерство на труда и социалната политика Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Стойност:135 076,91 лева 

Период:02.2014 - 02.2015

www: : http://www.socialnet-bg.com/index.php/bg/