Проекти

Towards the future – Изследване потенциала и възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници

Главната цел на проекта "TOWARDS THE FUTURE" – Изследване потенциала и възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници” в граничния регион е подобряване на качеството на живот на жителите на Югоизточния планов регион на Р. Македония и жителите на Югозападния регион на Р. България чрез повишаване на енергийната ефективност в региона и използването на еко ресурсите.

Специфичните цели на проекта са: повишаване на информираността за възобновяемите енергийни източници в трансграничния регион чрез провеждането на кампания за повишаване на общественото съзнание от двете страни на границата; запознаване на общинските служители от граничния регион с източниците на възобновяема енергия и начините за тяхното използване; запознаване на частните и държавните предприятия, разположени в трансграничния регион с концепцията за енергийна ефективност чрез използване на възобновяеми енергийни източници; определяне на капацитета на възобновяеми енергийни източници в Югоизточния район на Р. Македония и Югозападната част на Р. България чрез изработване и издаване на "Проучване на потенциала за използване на възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион"; предлагане на възможности за използване на възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион чрез направеното проучване и чрез планираните кръгли маси и семинари в рамките на проекта "TOWARDS THE FUTURE" – Изследване потенциала и възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници”.

Резултатите от реализирането на проекта са: издаване на "Проучването на потенциала за използване на възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион, където 27 (двадесет и седем) представители на общините от Югоизточния планов регион на Р. Македония и югозападния регион на Р. България са запознати с възобновяемите източници на енергия, съществуващи в трансграничния регион; най-малко 10 (десет) представители на ръководствата на публични общински предприятия от Югоизточния планов регион на Р. Македония и Югозападния регион на Р. България ще бъдат запознати с възобновяемите  източници на енергия, приложими в трансграничния регион; 20000 жители от общините от Югоизточния планов регион на Р. Македония и Югозападния регион на Р. България ще бъдат запознати с възобновяемите  източници на енергия чрез кампанията за повишаване на осведомеността по тази тема, приложена от двете страни на границата.

Донор на проекта: ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество България - Македония

Стойност: 147 403,43 евро 

 

Период: 12.2013 – 06.2015