Проекти

Комплексна подкрепа за успешен бизнес старт в Югозападна България

 

Водещ партньор: Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството (БИ-ГД)

Партньор: Сдружение на Югозападните общини (СЮЗО)

Програма Развитие на човешките ресурси, приоритетна ос „Подобряване на достъпа да заетост и качество на работните места, процедура „Подкрепа за предприемачеството“. Проектът се изпълнява по договор BG05M9OP001-1.023-0069-C01, с финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и период на изпълнение 12 месеца.

Стойност на проекта: 129 508,50 лв., от които 129 508,50 лв. безвъзмездна финансова помощ, в т.ч. разходи по линия на ЕСФ в размер на 129 508,50 лв.

Основна цел е повишаване предприемаческите компетентности, знания и умения и подкрепа за стартиране на реален и жизнеспособен бизнес на представителите на целевите групи-58 лица: безработни лица, неактивни или работещи, в т.ч. младежи до 29 г (50%), жени, хора с увреждания, хора в активна трудова възраст, които искат да стартират собствен бизнес.

Подцелите са:

• Подготовка на представители на целевите групи от 10 общини в област Кюстендил и област Благоевград, желаещи да развиват собствен бизнес, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане чрез информиране и мотивиране;

• Предоставяне  на  комплекс  от  услуги обучение  и  консултации,  които  да подпомогнат участниците в разработката и преценката на предприемаческите  им идеи, придобиването на  нужни за управлението и развитието на  бизнеса  знания и  умения и развиването  на  бизнес  идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност в 10 общини от област Кюстендил и област Благоевград;

• Предоставяне на практическа подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, практическа помощ за регистрация и развитие на бизнеса.

Как ще ги постигнем: чрез 10 обучения по предприемачество и бизнес планиране в групи от 5 до 10 участници и предоставяне на консултации в областите Кюстендил и Благоевград, в 10 общини Рила, Кочериново, Благоевград, Разлог, Банско, Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сандански.

Обученията ще са по изпитана в практиката иновативна методика на придобиване на знания и практически умения за започване на бизнес, с квалифицирани обучители с над 10 години опит в предприемачеството. Консултирането за започване на самостоятелна заетост се базира на индивидуален подход, съвместни конкретни стъпки в разработването на бизнес идеята и прецизно бизнес планиране, както и търсене на най-подходящи възможности за финансиране.

Основни дейности:информиране и мотивиране на бъдещи успешни предприемачи от целевите групи в 10 общини от областите Кюстендил и Благоевград, практически обучения попредприемачество и бизнес планиране и консултации.

Какво включва обучението в 60 часа:

1. Вие като предприемач-Индивидуален одит, самооценка и оценка заедно с обучителя на индивидуалните нагласи, качества, умения и опит на обучаемите, съвместно набелязване най-важните качества на предприемача, преценка на силни и слаби страни и планиране конкретни стъпки за развитие.

2. Генериране и разработване на бизнес идея–базирана на модела 3В , анализ на конкуренцията и SWOT, на конкуретните предимства, търсене на пазарна ниша и неоползотворен потенциал, Разглеждат се и оценяват няколко бизнес идеи на обучаемите и се селектират най-подходящите, съобразени с качествата им, потенциала за развитие на бизнес и рисковете.

3. Бизнес планиране и маркетингов план –основни раздели на бизнес плана, какво ще се прави, как ще се направи, в какви срокове и с какви ресурси, маркетингов план: таргетиране -клиенти и реализация -как да ги намерим, маркетингова стратегия и продажбени техники, ефективна реклама, използване на социални медии, възможностите на е-търговията.

4. Форми на търговска дейност– самонаемане, ЕТ, ООД, ЕООД, АД – предимства и недостатъци, изисквания за регистрация и правни аспекти-3 часа.

5. Управление на бизнеса. Персонал, правни отговорности и застраховки – успешно управление и лидерство, екип за осъществяване на бизнес идеята, как да се изгради и развият нужните качества, разпределяне на отговорности.

6. Финансово планиране. Финансиране на идеята – първоначални разходи, необходими за стартиране на дейност, видове разходи, очаквани приходи, кеш флоу, с какви средства ще стартират, какви източници ще ползват, възможности за финансиране, кои организации и институции подкрепят и финансират стартиращи бизнеси, финансови инструменти, европейски и национални програми, кредити, crowd funding.

7. Стартиране на бизнеса – конкретни стъпки за стартиране на бизнес. Как ще проработи бизнес идеята, реални примери и споделяне на личен опит. Индивидуално планиране от всеки обучаем.

Допълнителни модули:

1. Иновативна бизнес идея–какво е иновация, видове, примери на иновативни идеи и предприятия в България и ЕС. Иновативни предприемачи.

2.Социално предприемачество – какво е социално предприемачество, характеристики, ползи за предприемача и общността, успешни социални предприемачи.

3. Нисковъглеродна и ресурсна икономика, съобразена с опазване на околната среда и климатични промени-как да се печели с природосъобразен бизнес, добри практики от България и ЕС. Успешното приключилите обучението получават Сертификат.

Очаквани резултати:

• Информирани 300 представители на целевите групи, институции и организации, работещи в тяхна подкрепа и местните общности за ползите от проекта.

• 150 лица включени в информационно-мотивационни форуми с интерес за самостоятелна стопанска дейност, от които да се изберат 58 с най-голям потенциал и мотивация за самонаемане и собствен бизнес.

• Обучени 58 лица с придобити знания и умения за стартиране и управление на успешен бизнес, от тях 95% успешно завършили.

• Предоставени 2100 консултантски часа, включително и за практическа подкрепа за регистриране на бизнес,разработване на бизнес план, търсене на най-подходящи възможности за финансиране.

• 25% от лицата, участвали в обучение и получили консултации да намерят работа, включително и самостоятелна заетост.