Проекти

Моето хоби е моя професия - Предоставяне на услуги за интернет бизнеси

                                                                                                                                                                                                                                      

Имаме удоволствието да Ви информираме, че Сдружение на Югозападните общини стартира изпълнението на проект "Моето хоби е моя професия – предоставяне на услуги за интернет бизнеси", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура „Развитие на социалното предприемачество“.

Проектът е насочен към създаване на заетост на хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда – безработни младежи и продължително безработни лица за преодоляване на социалната изолация, повишаване на качеството на живот и стимулиране на конкурентноспособността им на пазара на труда.

Ще бъде създадено социално предприятие за предоставяне на услуги за интернет бизнеси, като ще се осигури заетост на двама човека с увреждания, осем продължително безработни лица и десет младежи.

Дейностите по проекта включват: идентифициране на представители на целевите групи за включване в проекта и мотивиране за включването им в заетост; предоставяне на обучение по ключови компетентности – дигитална компетентност; осигуряване на наставници за новонаети лица; оборудване на новосъздадени работни места; осигуряване на заетост на целевите групи; проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на услуги, свързани с интернет бизнеси и разработване на електронна платформа за предоставянето им; социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

 

Донор на проекта: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Стойност: 285 990,12 лева

Период: 01.06.2018 - 01.10.2019