Проекти

„Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” - ACT SOCIAL

СЮЗО започва изпълнение на проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” (“ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level”) с Акроним ACT SOCIAL и договор за субсидия №B2.9c.05/03.10.2017 по Втора покана на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Проектът е по приоритетна ос „Социално включване”, Инвестиционен приоритет 9с “Подпомагане на социалното предприемачество”, като водещ партньор е Община Терми (Република Гърция), а общия бюджет е в размер на 540 833,90 евро и срок на изпълнение 24 месеца. Сдружението на Югозападните общини се явява партньор по проекта от българска страна, както и Сдружение Юни Партнерс.

Общата цел на проекта е да открие и определи въздействието на социалните предприятия, измерено по отношение на интеграцията на труда в Трансграничния регион, и да разработи структури и инструменти за подпомагане, които да укрепят капацитета на социалните предприятия в тази рамка. Подпомагащи социалното предприемачество структури ще бъдат отворени  специално за тази цел. Тези структури, заедно с предоставените инструменти, ще бъдат проектирани и разработени едновременно в Гърция и в България и ще осъществяват трансгранична мрежа за сътрудничество и обмен. Структурите имат за цел да подпомагат социалното предприемачество чрез: консултиране, обучение, услуги за развитие на бизнеса, работа в мрежа на социални предприятия, както и популяризиране и разпространяване на идеята за социално предприемачество. В много общи положения целта за измерване на социалното въздействие е да разберем, управление и подобряване на процеса на създаване на социално въздействие с цел максимизиране или оптимизиране за социалните предприятия и техните заинтересовани страни. Измерването на социалното въздействие в ежедневната работа на социалните предприятия има преди всичко за цел да предизвика културен преход към ново разбиране на понятието за социално предприемачество.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз,  чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение на Югозападните общини и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат.

Донор на проекта: Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020

Стойност: 540 833,90 ЕВРО

Период: 10.2017 - 10.2018

http://www.greece-bulgaria.eu/approved-project/40/