Проекти

AgriGo4Cities - Земеделието в градска среда: модели на управление за по-добър институционален капацитет и социално включване

Липсата на механизми за гражданско участие в реализирането на политики за управление на регион Дунав доведе до липса на мотивация сред гражданите да инициират и участват в реализирането на местни политики. Усещането за липса на достатъчна представителност на гражданите и нарушения диалог с публичните органи на всички нива, доведе до засилено недоверие и липса на обществен интерес към провежданите от властите политики. Тези процеси са особено осезаеми сред общностите в неравностойно положение - хората в риск от социално изключване /безработни, бездомни, ромските общности, възрастни хора, младежи/. Нарастващите социални и икономически неравенства намериха отражение в качеството на живот в градовете, където се наблчдават негативни тенденции. Проектът AgriGo4Cities се опитва да преодолее точно тези предизвикателства. Той популяризира и въвежда на практика концепцията за градско и крайградско земеделие като мощен и иновативен метод за повишаване на обществения и институционален капацитет и за справяне със социално-икономическата изолация на уязвимите групи. В рамките на проека ще се разработи иновативна методология за засилване на гражданското участие в процесите на вземане на решения и включване на обществеността в управлението. Засиленото сътрудничество ще увеличи взаимното доверие и ще стимулира социално-икономическото приобщаване на уязвимите групи. Намаляването на социалното и икономическо неравенство ще доведе до по-устойчиво развитие на недостатъчно развитите градски и крайградски зони.

Донор по проекта: Транснационална програма Дунав 2014 -2020

Стойност:  1 474 190,2 EUR

Период: 01.2017 – 06.2019

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/agrigo4cities

Related items