Проекти

Наименование на проекта: „Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината“№ BG05SFOP001-2.025-0008-C01

Донор: Европейския съюз чрез Европейския социален фонд; Оперативна програма „Добро управление” 

Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство"

Срок на изпълнение в месеци: 12

Период на изпълнение: 16/08/2022 – 16/08/2023

Проектът е насочен към укрепване на взаимодействието на гражданското общество и местната власт, чрез развиване и прилагане на ефективни механизми за създаване на добро, почтено и прозрачно управление в полза на гражданите. В рамките на проекта са предвидени комплекс от дейности, чиято последователност гарантира постигането на заложените в проекта цели, резултати и индикатори

1. Изготвяне на Анализ за пречките пред гражданското участие в процеса на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство и изследване степента им на въздействие, който да даде отговор на въпроса как да се повиши гражданското участие и да се подобри качеството на управлението.

2. Организиране на информационна кампания за насърчаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики.

3 Провеждане на обучения на общински служители и неформални лидери на ГО за изграждане на капацитет за съвместно изпълнение и мониторинг на политики.

Целева група по проекта са служители на общината, на НПО, представители на бизнеса и гражданската общественост.

Проектът ще се реализира в партньорство с община Сливница.

В резултат на изпълнението на дейностите по проекта, ще се повиши взаимодействието между публичната администрация и гражданите и бизнеса и ще нарасне активността им при изпълнението и мониторинга на политики и законодателство, включително чрез отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители и ще се подобри социално-икономическата среда в резултат на по-откритото и отговорно управление.

Стойност на проекта: 54 603 лв.

  

 

 

 

 

 

 Дейности по проекта:

 

Сдружение на Югозападните общини организира шест обучителни модула с цел повишаване професионалния капацитет на общинските доброволни формирования в общините членове и на противопожарните служби в Югоизточния планов регион на Република Северна Македония.

Обучителните модули са част от проекта "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари”, който е съфинансиран от програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Северна Македония 2014-2020 финансирана от Европейския съюз със средства по Инструмента за предприсъединителна помощ. 

СЮЗО, като водещ партньор по проекта, бе домакин на първите три обучения, които се проведоха в община Банско, гр. Банско. В програмата бе застъпена теоретичен материал, но основно се проведоха обучения на терен. Вторият цикъл от обучителни модули се проведе на територията на Република Северна Македония. Домакин на практическите обучения бе община Струмица, гр. Струмица. Реализираните дейности по проект "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари” са оценени от участниците като навременни и необходими за повишаване на капацитета им. 

На шестия, последен модул участниците проведоха приятелско съревнование. Състезанието бе между доброволните формирования от българските общини, а противопожарните служби от Република Северна Македония се състезаваха помежду си. 

СЮЗО подсигури награди за победителите, а след приключване на надпреварата се връчиха сертификатите за успешно преминалите обучителните модули. 

Партньорството на СЮЗО с Центъра за развитие на Югоизточния планов регион в Република Северна Македония отново реализира успешен и ползотворен проект изцяло насочен към своите общини-членове. В началото на новата 2023 година СЮЗО ще бъде домакин на финалната конференция на която ще представи изпълнените дейности по проекта и постигнатите резултати.

   

Липсата на механизми за гражданско участие в реализирането на политики за управление на регион Дунав доведе до липса на мотивация сред гражданите да инициират и участват в реализирането на местни политики. Усещането за липса на достатъчна представителност на гражданите и нарушения диалог с публичните органи на всички нива, доведе до засилено недоверие и липса на обществен интерес към провежданите от властите политики. Тези процеси са особено осезаеми сред общностите в неравностойно положение - хората в риск от социално изключване /безработни, бездомни, ромските общности, възрастни хора, младежи/. Нарастващите социални и икономически неравенства намериха отражение в качеството на живот в градовете, където се наблчдават негативни тенденции. Проектът AgriGo4Cities се опитва да преодолее точно тези предизвикателства. Той популяризира и въвежда на практика концепцията за градско и крайградско земеделие като мощен и иновативен метод за повишаване на обществения и институционален капацитет и за справяне със социално-икономическата изолация на уязвимите групи. В рамките на проека ще се разработи иновативна методология за засилване на гражданското участие в процесите на вземане на решения и включване на обществеността в управлението. Засиленото сътрудничество ще увеличи взаимното доверие и ще стимулира социално-икономическото приобщаване на уязвимите групи. Намаляването на социалното и икономическо неравенство ще доведе до по-устойчиво развитие на недостатъчно развитите градски и крайградски зони.

Донор по проекта: Транснационална програма Дунав 2014 -2020

Стойност:  1 474 190,2 EUR

Период: 01.2017 – 06.2019

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/agrigo4cities

На 7/02/2017 (вторник) в бизнес залата на хотел Сириус в гр. Струмица, Македония, водещият партньор по проект „Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот“ проведе първата пресконференция по проекта. Целта ѝ бе да запознае обществеността с целите и задачите, които си е поставил екипа.

Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „България  - Македония“ 2014 – 2020г. Целта на проекта е да повиши обществената информираност за опазването на околната среда и природните ресурси, преработвайки органичните отпадъци в органична тор/компост в трансграничния регион.

Водещ партньор е Център за развитие на Югозиточния планов регион в Македония. От българска страна партньор е Сдружение на Югозпадните общини. 

Повече за проекта може да разгледате на: www.composting-home.eu/index.php.bg/bg