Проекти

Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот

Проектът „ Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот“ ще предложи на трансграничния регион: снабдяване на 800 домакинства с компостери за домашна употреба; разработване на материали и провеждане на обучения за използването им; осъществяване на 17 общински информационни дни на домашното компостиране; проучване на потенциала и възможностите за компостиране в трансграничния регион; масирана информационна кампания за прилагане на процеса в домашни условия и намаляване на биоразградимите отпадъци и др. 

Донор по проекта:Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП „България – бивша Югославска Република Македония“ 2014 – 2020 г.

Стойност:117 164,41 Евро

Период: 10.2016 – 01.2018

 

www: www.composting-home.eu