Проекти

Европейско териториално сътрудничество

По проект „Европейско териториално сътрудничество” бе създадена партньорска мрежа от общини, неправителствени организации и медии от България и Гърция за подготовка и реализация на проекти с трансграничен характер. Проведоха се четири обучителни и дискусионни форума. Бяха издадени…

Преодоляване на неравнопоставеността в развитието на селата чрез участие на селските общности в процеса на вземане на решения на местно и общинско равнище

Провеждане на форум сесии и застъпнически кампании за разрешаване на проблеми на местната общност от общински администрации. Пилотно село - Микрево, община Струмяни. Донор на проекта: Фондация "Отворено общество", Фондация "Читалища" Период: януари 2007

Пряка демокрация в Югозападните общини

Общите цели на проекта „Пряка демокрация в Югозападните общини” са: - повишаване информираността на гражданите относно техните права в процесите на вземане на решения на местно ниво; - стимулиране на гражданската активност в процеса на взимане на…

Жур фикс - Европейски дебати

Организиране на поредица от дискусионни форуми по актуални за страната ни въпроси, свързани с членството в Европейския съюз. Донор на проекта:"АРК Консултинг", Европейската комисия Период: 09.2006 – 10.2006 г.

Референдум и гражданска инициатива

Организиране на работни срещи и дискусии по Закона за допитване на народа и кампания за иницииране на законодателни промени. Донор на проекта: Сдружение "Болкан Асист" Период: април 2006 г.

Ефективно и прозрачно местно самоуправление

Основната цел на проект е повишаване капацитета на местните власти в Югозападна България. Подцелите на проекта са свързани с повишаване на професионалните знания и умения на служителите в общинските администрации; повишаване на квалификацията на общинските съветници и…

Модели на взаимодействие между местна и централна власт

Целта на този проект е да укрепи административния капацитет на местните власти с цел ефективно предоставяне на услуги и диалог с централната власт и институциите. Целите на проекта са: да се стимулира диалога между законодателна и местна…

Съдействие за развитие на демократично и ефективно местно самоуправление в Югозападните общини - продължение

Целта на този проект е Сдружението на Югозападните общини да падпомогне процеса на развитие на демократично и ефективно местно самоуправление в общините от Югозападна България. Тази цел ще се постигне чрез прилагане на поредица от дейности, водещи…

Съдействие за развитие на демократично и ефективно местно самоуправление в Югозападните общини

Целта на този проект е Сдружението на Югозападните общини да падпомогне процеса на развитие на демократично и ефективно местно самоуправление в общините от Югозападна България. Тази цел ще се постигне чрез прилагане на поредица от дейности, водещи…

Институционално и организационно укрепване на РСО Югозападна България

Донор на проекта: Американска агенция за международно развитие чрез Фондация за реформа в местното самоуправление Стойност: 27 330 лв. Период: 12.2001 - 12.2002