Двудневното обучение на служители на общината, неправителствени организации и представители на бизнеса и гражданската общественост разгледаха и обсъдиха теми като:

  На двудневно обучение в град Сандански, на 10-ти и 11-ти Юли, целевите групи по проект "Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината" BG05SFOP001-2.025-0008-C001, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, преминаха обучение на тема „Партньорство, публичност и прозрачност в отношенията на местната власт с НПО и гражданите“. 

Засегнати и дискутирани с участниците бяха темите за: „Новата роля на местната власт“, „Принципи на добро управление“, „Индекс на гражданско участие“ , „Представяне на групите в пленарна сесия“, „Участието на гражданите в процесът на изпълнение и мониторинг на политики – нормативна рамка“, „Ролята на неправителствените организации и активността на гражданите в местното самоуправление -примери от практиката в ЕС и България“.

Проведе се и екипна разработка на тема „Самооценка на общината“. Проектът се реализира в партньорство на СЮЗО с община Сливница. Проведеното обучение е основна дейност по проекта. Успешното преминаване на обучението завърши с предоставяне на сертификати.

Проект BG05SFOP001-2.025-0008-C001, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.