Обучение на тема: „Система от стратегически документи при изпълнението и мониторинга на политики. Нормативна уредба и механизми за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

  Проект "Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината" BG05SFOP001-2.025-0008-C001, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът се реализира в партньорство на СЮЗО с община Сливница. По време на двудневно обучение, което се осъществи в град Сандански на 10 и 11 Юли 2023, целевите групи - служители на общината, неправителствени организации и представители на бизнеса и гражданската общественост разгледаха и обсъдиха теми като:

  • „Нормативна уредба и механизми за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“
  • „Система от стратегически документи при изпълнението и мониторинга на политики. Планът за интегрирано развитие на общината – основен документ на политиката за развитие на териториалната общност“
  • „Участието на гражданите в процесът на изпълнение и мониторинг на политики“. 

 

Участниците работиха по групи на тема „Изготвяне на план за участието на гражданите при изпълнението на публичните политики на Община Сливница“. Успешното  преминаване на обучението завърши с връчване на сертификат на всеки от участниците. 

Проектът е насочен към укрепване на взаимодействието на гражданското общество и местната власт, чрез развиване и прилагане на ефективни механизми за създаване на добро, почтено и прозрачно управление в полза на гражданите. В рамките на проекта са предвидени комплекс от дейности, чиято последователност гарантира постигането на заложените в проекта цели, резултати и индикатори.

Проект BG05SFOP001-2.025-0008-C001, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.