Как да насърчим участието на НПО и гражданите в процеса на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство и роля, значение и естество на изпълнението и мониторинга на политик? Една от темите на обученията по проекта на СЮЗО и община Сливница

 Проект "Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината" BG05SFOP001-2.025-0008-C001, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Проектът е насочен към укрепване на взаимодействието на гражданското общество и местната власт, чрез развиване и прилагане на ефективни механизми за създаване на добро, почтено и прозрачно управление в полза на гражданите. В рамките на проекта са предвидени комплекс от дейности, чиято последователност гарантира постигането на заложените в проекта цели, резултати и индикатори.  

На 10 и 11 Юли в град Сандански се проведе обучение на общински служители и неформални лидери на ГО за изграждане на капацитет за съвместно изпълнение и мониторинг на политики.

Обучението на тема „Как да насърчим участието на НПО и гражданите в процеса на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство и роля, значение и естество на изпълнението и мониторинга на политики и законодателство“  премина успешно и при висок интерес от страна на участниците.

Проектът се реализира в партньорство на СЮЗО с община Сливница. Проведеното обучение е основна дейност по проекта. По време на двудневното обучение се представиха и дискутираха формите на участие на гражданите при формирането и реализирането на публични политики. Проведе се и екипна разработка на тема „Изготвяне на план за участието на гражданите при изпълнението на публичните политики на Община Сливница“.

Успешното му преминаване се потвърди и с връчване на сертификат на всеки от участниците.

Проект BG05SFOP001-2.025-0008-C001, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.