Профил на купувача

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

II.1.1) Наименование на поръчката: Доставка на лични предпазни средства, защитно облекло и друго противопожарно оборудване и екипировка, по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Противопожарно оборудване и лични предпазни средства и облекло

Обособена позиция 2: Противопожарна техника

II.1.1) Референтен номер на поръчката: CB006.2.12.122-LP-Оборудване 

Раздел V: Възлагане на договор

Номер на договора: неприложимо

Обособена позиция 1: Противопожарно оборудване и лични предпазни средства и облекло

Обособена позиция 2: Противопожарна техника

Възложена е поръчка/партида: не. 

V.1) Информация за невъзлагане

Поръчката/партидата не е възложена:

Обосновка: Икономическите или технически данни на проекта са се променили фундаментално. В хода на тръжната процедура са отправени редица въпроси и искания за разяснения, които изискват по-внимателно разглеждане на спецификациите на заявените елементи и в двете обособени позиции. Освен това бяха проведени редица дискусии с доброволните пожарни отряди в трансграничния регион, които изразиха опасения, че оборудването с такива спецификации няма да бъде съвместимо с вече съществуващо оборудване. Такова оборудване и техника не биха отговорили на нуждите на целевата група. Съответно, тръжната процедура ще бъде прекратена и стартирана отново, когато спецификациите са по-точни.

VI.3) Допълнителна информация:

При стартиране на нова тръжна процедура за този проект ще бъде публикувано ново обявление за поръчка, освен ако възложителят не възложи поръчката чрез процедура на договаряне – в този случай ще бъде публикувано само възлагането на поръчката.