Профил на купувача

“Доставка на лични предпазни средства, защитно облекло и друго противопожарно оборудване и екипировка” - CB006.2.12.122-LP-Equipment

 Сдружение на Югозападните общини възнамерява да възложи договор за доставка на лични предпазни средства, защитно облекло и друго противопожарно оборудване и екипировка в гр. Благоевград, България с финансова помощ от ЕФРР чрез ИНТЕРРЕГ-ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония, CCI 2014TC16I5CB006 , Бюджетен ред 4: Разходи за външни експертизи и услуги”.

Тръжното досие е достъпно на ул. „Тодор Александров“ 23, етаж 3, офис 32, гр. Благоевград, България, на официалния уебсайт на Възложителя - https://www.aswm.net/, в раздела за търгове на официалния уебсайта на програмата - http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/public-tenders и също така ще бъде публикуван в допълнението към Официалния вестник на ЕС (TED eTendering) и на портала F&T: https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home  и https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home .

Крайният срок за подаване на оферти е 31.12.2021 г., 17:00 часа. 

Възможна допълнителна информация или разяснения/въпроси ще бъдат публикувани в TED (eTendering), а също и на портала F&T и Национален вестник в България.

Тръжната документация е на разположение ТУК

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.