Планът за инвестиции за Европа е в пълен ход - одобрени са над 200 операции на ЕФСИ в 22 държави-членки

     Изпълнението на Плана за инвестиции за Европа е в пълен ход: до месец март 2016г. са одобрени над 200 операции на ЕФСИ (Европейски фонд за стратегически инвестиции) в 22 държави-членки. Одобреното  финансиране е в размер на 10.6 милиарда евро и позволява реализирането на инвестиции, чиято стойност надхвърля 76 милиарда евро.

    С цел да се помогне на организаторите на проекти и на местните органи да се възползват в максимална степен от възможностите за финансиране, предоставени от ЕФСИ (Европейски фонд за стратегически инвестиции),са разработени специфични насоки отнасящи се до:

  • правилата приложими към финансирането от ЕФСИ на операции с инвестиционни платформи и национални банки за развитие

 

  • възможностите за комбиниране на европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове с Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ)

     Инвестиционните платформи представляват инструмент за обединяване на инвестиционни проекти със сходен тематичен или географски фокус и играят важна роля в архитектурата на ЕФСИ. В частност, те позволяват да бъдат финансирани по-малки проекти, при които размерът на инвестициите е по-нисък от прага, позволяващ индивидуално разглеждане на проекти за финансиране от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Националните банки за развитие също играят важна роля в изпълнението на Плана.