Проекти

„Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” - ACT SOCIAL

СЮЗО започва изпълнение на проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” (“ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level”) с Акроним ACT SOCIAL и договор за субсидия №B2.9c.05/03.10.2017…

AgriGo4Cities - Земеделието в градска среда: модели на управление за по-добър институционален капацитет и социално включване

Липсата на механизми за гражданско участие в реализирането на политики за управление на регион Дунав доведе до липса на мотивация сред гражданите да инициират и участват в реализирането на местни политики. Усещането за липса на достатъчна представителност…

Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот

Проектът „ Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот“ ще предложи на трансграничния регион: снабдяване на 800 домакинства с компостери за домашна употреба; разработване на материали и провеждане на обучения за използването им; осъществяване на 17…

Европейска мрежа на жените-кметове за равни възможности в обществения живот - POWER

В Европа жените са по-слабо представени на ръководни позиции в резултат на политически и социални пречки, както и културни стереотипи, които все още ограничават равновесието между половете. Проектът разглежда въпроса за равните възможности, като се започва от…

Създаване на мрежа на социални предприятия за прилагане на иновативни маркетингови стратегии

Общата цел на проекта е да се създадат предпоставки за въвеждане на инновативни модели за развитие на социалните предприятия. Специфичните цели на проекта са: да се изгради мрежа за социално предприемачество в Югозападна България; да се проучи…

Towards the future – Изследване потенциала и възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници

Главната цел на проекта "TOWARDS THE FUTURE" – Изследване потенциала и възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници” в граничния регион е подобряване на качеството на живот на жителите на Югоизточния планов регион на Р. Македония и…

Създаване на трансгранична мрежа от общинските съвети в трансграничния регион MC-NET

Общата цел на проекта е повишаване капацитета на общинските съветници от трансграничния регион чрез насърчаване на партньорството, използване на информационни и комуникационни технологии, пренос на знания и обмяна на опит и добри практики. Специфичните цели на проекта…

Ефективно използване на слънчевата енергия за по-добро бъдеще - SP-FUTURE

Проектът е партньорски. Той ще бъде реализиран съвместно с община Петрич, Центъра за развитие на Югоизточния планов регион на Македония и община Струмица. Целта е в трансграничния регион да се постигне устойчивост чрез намаляване замърсяването на околната…

Устойчива мобилност по най-новия ЕвроВело маршрут, Пътят на желязната завеса - Iron Curtain Trail

Целта на проекта е да подобри достъпността и условията за велосипеден транспорт в Югоизточна Европа, чрез изграждане на маршрут, свързващ страните в региона. Изпълнението на проекта ще засегне изграждането на инфраструктура, осъществяваща връзката между велосипедния и другите…

Създаване на трансгранична мрежа между общинските експерти по проекти и програми в трансграничния регион - PM-NET

Общата цел на проекта е насърчаване на интеграцията на местно и регионално ниво в трансграничния регион чрез използване на информационни технологии и пренос на знания. Специфичните цели на проекта са: изграждане на трансгранична мрежа за обмен на…