За сдружението

За СЮЗО

Сдружението на Югозападните общини е създадено на 29.09.2000г. като юридическо лице с нестопанска цел, работещо в обществена полза.

Органите на управление на СЮЗО са Общо събрание, в което чрез своите делегати са представени всички общини – членове; Управителен съвет, състоящ се от 7 члена, се ръководи от Председател и изпълнителен персонал.

През настоящия мандат председател на Управителния съвет на Сдружението ще бъде кметът на Община Сандански – Атанас Стоянов, Заместник председател – Васко Стоилков, кмет на Община Сливница и членове – Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, Методи Байкушев – кмет на Община Благоевград, Трайко Младенов – кмет на Община Костинброд, Емил Илиев – кмет на Община Струмяни, Ангел Жиланов – кмет на Община Горна Малина.

За Контрольор бе избран Богомил Бранков – председател на ОбС – Елин Пелин, а за Заместник контрольор – Светлана Данаилова -  председател на ОбС – Петрич.

СЮЗО предлага

Обучения в областта на: нормативната рамка на местното самоуправление и актове на местната власт; финанси и бюджет; общинска собственост; устройство на територията.

Експертна помощ и консултации при: разработване и управление на проекти; прилагане принципите на добро и прозрачно управление; подобряване качеството на предлаганите услуги.

Провеждане на обществени събития: публични обсъждания; дискусионни форуми; кръгли маси.

Осигуряване на международни партньорства за обмяна на опит и създаване на мрежи за сътрудничество.

Планиране и програмиране на местното и регионално развитие: методически указания; разработване на общински и регионални планове и стратегии; актуализиране на планови документи.

ДЕЙНОСТИ

- Осъществява контакти с регионални и национални държавни институции.

- Осъществява контакти с организации на гражданското общество

- Осъществява експертна помощ и консултации при разработване и управление на Европейски проекти
- Провежда публични обсъждания, обучения, семинари, работни срещи и др.
- Разработва и участва в изпълнението на проекти по програми с междуобщинско и регионално значение.
- Предоставя консултантска, експертна и техническа помощ на общините - членки.
- Организира обучения и семинари (ЗОП, местно самоуправлени, общинска собственост и др.)

- Имплементира разработените ѝ мрежи за: социално предприемачество, общински съвети, експерти по програми и проекти и учители в средните училища.

Нашите цели са

Целите на Сдружението са да защитава и представлява общите интереси на общините – членове; да координира действията на членовете за решаване на местни проблеми и за развитие на местното самоуправление; да осигурява качествени и разнообразни услуги за членовете и да насърчава участието на гражданите в местната власт.

Наши партньори са

СЮЗО е осъществило контакти и е изградило мрежа от подръжници и партньори на територията на страната и извън нея. Основни партньори са държавни инситуции, сдружения на общини, професионални асоциации на общински служители, бизнес организации, неправителствени организации и медии.
СЮЗО е реализирало успешно над тридесет проекта в различни области на социално –икономическия живот, като по-голямата част от тях са трансгранични и транснационални.
Сдружението разполага с два офиса, които се намират в гр. Благоевград и в гр. Сливница, които са напълно оборудвани технически и комуникационно.
Сдружението е институционално утвърдено и организационно и финансово устойчиво, с изградена широка партньорска мрежа.
Офисите на Сдружението се намират в гр. Благоевград 2700, ул. “Тодор Александров” 23, ет. 3, офис 32 и в гр. Сливница, пл. "Съединение" №1, телефон 073/ 88 22 75, факс 073/ 88 26 81, e-mail: office@aswm.net, www.aswm.net

Search