Общо събрание, което ще се проведе на 18.02.2016 г. /четвъртък/

 

 

    На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.21, ал.(1), т.1 от Устава, Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини свиква Общо събрание, което ще се проведе на 18.02.2016 г. /четвъртък/ от 11.30 ч. в зала 5 на община Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев - Македончето” №1.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на СЮЗО за 2015 г.; 2. Финансов отчет на СЮЗО за 2015 г.;  3. Отчет на Контрольора за 2015 г.; 4. Избор на членове на Управителния съвет; 5. Избор на Председател и Заместник председател на УС; 6. Избор на Контрольор и Заместник контрольор; 7. Приемане на Работна програма за 2016 г.; 8. Приемане на Бюджет за 2016 г.; 9. Други.

   При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място, независимо от броя на присъстващите.

Регистрационната форма за участие, може да изтеглите ТУК