Заседание на Управителния съвет

На основание чл.29, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение на Югозападните общини, Председателят на УС свиква редовно заседание на Управителния съвет.

Заседанието ще се проведе на 11.12.2015 г. /петък/ от 10.00 ч. в зала 101, община Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев - Македончето” №1, при следния дневен ред:

1. Определяне на дата, място и дневен ред за провеждане на Общо събрание;

2. Вземане на решение за участие на СЮЗО в първа покана за набиране на проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав” 2014 – 2020 г с две заявления за интерес:

2.1. Мрежи за градско и крайградско селско стопанство;

2.2. Общини – предприемачи за създаване на работни места и икономически растеж;

3. Вземане на решение за участие на СЮЗО в първа покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014 – 2020 г.;

4. Други.