Покана за Общо събрание

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.21, ал.(1), т.1 от Устава, Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини свиква Общо събрание, което ще се проведе на 21.05.2015 г. /четвъртък/ от 11.00 ч. в зала 5 на община Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев - Македончето” №1.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на СЮЗО за 2014 г.; 2. Финансов отчет на СЮЗО за 2014 г.;  3. Отчет на Контрольора за 2014 г.; 4. Приемане на Работна програма за 2015 г.;  5. Приемане на Бюджет за 2015 г.;  6. Други.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място, независимо от броя на присъстващите.

 Регистрационен формуляр може да изтеглите от тук.