Предстоят обученията по проекта на СЮЗО и община Сливница

 Проект "Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината" BG05SFOP001-2.025-0008-C001, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е насочен към укрепване на взаимодействието на гражданското общество и местната власт, чрез развиване и прилагане на ефективни механизми за създаване на добро, почтено и прозрачно управление в полза на гражданите. В рамките на проекта са предвидени комплекс от дейности, чиято последователност гарантира постигането на заложените в проекта цели, резултати и индикатори. 

Предстои провеждане на обучения на общински служители и неформални лидери на ГО за изграждане на капацитет за съвместно изпълнение и мониторинг на политики. Обученията ще се проведат в гр. Сандански на 10/07 и 11/07.

Темите са: „Как да насърчим участието на НПО и гражданите в процеса на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство и роля, значение и естество на изпълнението и мониторинга на политики и законодателство“ ; „Система от стратегически документи при изпълнението и мониторинга на политики. Нормативна уредба и механизми за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“; „Партньорство, публичност и прозрачност в отношенията на местната власт с НПО и гражданите“.

Целева група по проекта са служители на общината, на НПО, представители на бизнеса и гражданската общественост.

Проектът се реализира в партньорство на СЮЗО с община Сливница.

Проект BG05SFOP001-2.025-0008-C001, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.