Сдружение на Югозападните общини и община Сливница проведоха Конференция "Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината"

 Събитието се проведе на 22.06.2023 г. в гр. Сливница, като участие взеха повече от тридесет представители на НПО, бизнес организации и социални партньори, действащи на територията на община Сливница.

Участниците се запознаха с резултатите от проведените три фокус групи с представители на местните заинтересовани страни в община Сливница за пречките пред участието им във формирането и реализирането на местни политики. 

Представи се и изготвения Анализ относно възможностите за гражданско участие при изпълнението и мониторинг на политики и законодателство.

Участниците в конференцията се запознаха и с Препоръките за насърчаването на гражданското участие, както и с Правилата за взаимодействие с НПО.

Гостите на конференцията получиха материали и рекламни тениски със слоган за насърчаване на гражданите за участие в процеса на изпълнение и мониторинг на политики „Общинската администрация заедно с гражданите и бизнеса гради бъдещето на община Сливница“.

Предстоят провеждане на три обучения на вземащите решения служители в администрацията на община Сливница и членове на структури на гражданското общество за изграждане на капацитет за формиране и реализиране на местни политики.

  

Проект BG05SFOP001-2.025-0008-C001, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.