Проведени фокус групи по проект

 Фокус групи по проект „Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината“ се проведоха на:

  • 28.02.2023 г. бе проведена фокус група с представителите на структурите на гражданското общество. 
  • 01.03.2023 г. се проведе фокус група с представители на бизнес структурите в община Сливница. 
  • 02.03.2023 г. се проведе фокус група с представители на НПО в община Сливница.

Събитието бе част от проект „Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината“ № BG05SFOP001-2.025-0008-C01 от 16.08.2022 г. по Процедура:  BG05SFOP001-2.025, Приоритетна ос: Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса, изпълняван от Сдружение на югозападните общини в партньорство с община Сливница.

Идеята на тези групи бе да се регистрират нагласите и очакванията на съответните заинтересовани лица за развитието на общината и за да се постигне ясна и обективна картина за възможностите за гражданско участие на местно ниво и взаимодействието между гражданите и бизнеса при изпълнението и мониторинга на политики.

   

Целта, която си поставяме при изпълнението на дейностите по проекта е да се повиши взаимодействието между публичната администрация, гражданите и бизнеса, и да нарасне активността им при изпълнението и мониторинга на политики и законодателство, включително чрез отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители и да се подобри социално-икономическата среда в резултат на по-откритото и отговорно управление.