НОВ ЧЛЕН НА СЮЗО

Сдружение на Югозападните общини прие община Годеч за свой член. Община Годеч е разположена в Софийска област. Тя включва един град и 19 съставни селища. Населението наброява 5431 житела. Годеч е разположен в долината на р. Нишава между планините Видлич,…

Учебно пътуване по проект на Сдружението на Югозападните общини в Секешфехервар, Унгария

Сдружението на Югозападните общини е партньор по проектаAgriGo4Cities – „Земеделието в градска среда: модели на управление за по-добър институционален капацитет и социално включване", финансиранпопърватапокананаПрограматазатранснационалносътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Проектът включва, освен много други инициативи, и обмен на опит и добри практики между…

Международна конференция за градско земеделие по проект на Сдружението на Югозападните общини

На 19 март 2019 г. в унгарската столица Будапеща се проведе международна конференция по градско и крайградско земеделие с широко гражданско участие, в рамките на проект AgriGo4Cities – „Земеделието в градскасреда: моделинауправлениезапо-добъринституционаленкапацитет и социалновключване", финансиранпопърватапокананаПрограматазатранснационалносътрудничество „Дунав“ 2014-2020. В конференцията взеха…

ОБЯВА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл. 22, ал. 3 от Устава, Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини свиква Общо събрание, което ще се проведе на 23.04.2019 г. /вторник/ от 11.30 ч. в зала 5 на община Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев…

Транснационална конференция по проект AgriGo4Cities за популяризиране на градското и крайградско земеделие

Основните предизвикателства, свързани с системите на управление в Дунавския регион, могат да бъдат свързани с намаляващия капацитет на публичните органи да включат подход на участие в планирането. Неотдавнашните мерки за строги икономии оставиха публичните администратори с ограничени инструменти и канали…

Информационна среща – семинар на тема „Е-управление и документооборот в общините“

Имаме удоволствието да поканим двама представители от община /секретар и ИТ експерт/ на Информационна среща – семинар на тема „Е-управление и документооборот в общините“. Срещата се организира съвместно от Сдружение на Югозападните общини, Националната асоциация на секретарите на общини в…

Партньори от осем страни взеха участие в петата международна среща по проект AgriGo4Cities

С този проект СЮЗО популяризира градското и крайградско земеделие и подпомага местните малки производители. Сдружение на Югозападните общини беше домакин на петата международна среща по проект AgriGo4Cities. Сдружението представи пред проектните партньори изпълнените дейности от разработения местен план и постигнатите…

СЮЗО продължава да популяризира градското и крайградско земеделие

На пресконференция днес Сдружение на Югозападните общини представи изпълнените дейности от разработения местен план и постигнатите резултати в сферата на земеделието в градска и крайградска среда по проект „Градско земеделие за промяна в градовете: управленски модели за подобряване на институционалния…

Млади и стари земеделци създават градини заедно

08 ми октомври, понеделник, беше денят, в който деца от Дневния център „Зорница“ в Благоевград, техни възпитатели, членове на Сдружението на пенсионерите от града и екипът на Сдружението на Югозападните общини поставиха заедно основите на пилотна крайградска градинка за плодове…

СЮЗО откри в Благоевград структура за подпомагане на социалното предприемачество по проект Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Гърция-България 2014-2020

На 10 декември СЮЗО официално откри структура за подпомагане на социалното предприемачество в Благоевград по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” (“ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level”) с…

More...