Трета работна среща по проект POWER

Представители на Сдружение на Югозападните общини взеха участие в третата работна среща по проект "EuroPean NetwOrk of Woman Mayor's for Equal OppoRtunities in Citizens'Life - POWER", финансиран по програма Европа за гражданите.

Събитието се състоя в гр. Лабин, Хърватска, от 3-ти до 5-ти септември 2015г. Двама представители на сдружението, както и двама представители на целевата група участваха в събитието. По време на срещата се обмени опит и добри практики от представители на общината-домакин и представители на партньорските организации. Фокусът на събитието беше върху ролята на жените в политическия живот в Хърватска и Европейския съюз и ситуацията на жените на ръководни постове в бизнеса и социалната среда. По темите бяха проведени кръгли маси, презентации и дискусии.

Следващата среща по проекта ще се състои в гр. Тетово, Македония.