Новоизбрани членове на ръководните органи на СЮЗО

На проведеното днес /18.04.2024г./ в Благоевград Общо събрание на Сдружение на Югозападните общини, бяха приети отчета за дейността на организацията за миналата година, финансовия отчет, както и отчета на Контрольора.
Делегатите оцениха високо дейността на Сдружението и приеха амбициозна работна програма и бюджет за 2024 година.
Освен това, за мандат от четири години, бяха избрани нови членове на Управителен съвет, Контрольор и Заместник контрольор.
Членове на новия Управителен съвет са: г-н Методи Байкушев - Кмет на община Благоевград, г-н Атанас Стоянов - Кмет на община Сандански, г-н Стойчо Баненски - Кмет на община Банско, г-н Емил Илиев - Кмет на община Струмяни, г-н Васко Стоилков - Кмет на община Сливница, инж. Ангел Жиланов - Кмет на община Горна Малина, г-н Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд.
За Председател на Управителния съвет беше избран г-н Атанас Стоянов - Кмет на община Сандански.
За Заместник председател на Управителния съвет беше избран г-н Васко Стоилков - Кмет на община Сливница.
Контрольор на Сдружението ще бъде г-н Богомил Бранков - Председател на Общински съвет - Елин Пелин.
Заместник контрольор ще бъде г-жа Светла Данаилова - Председател на Общински съвет - Петрич.
Ползотворна и успешна работа на новоизбраните членове на ръководните органи на СЮЗО!

Search