Обява за свикване на Общо събрание

 

ОБЯВА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.21, ал.(1), т.1 от Устава, Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини свиква Общо събрание, което ще се проведе на 18.04.2024 Г. от 11.00  ч. в зала 5 на община Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев - Македончето” №1.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на СЮЗО за 2023 г.; 2. Финансов отчет на СЮЗО за 2023 г.;  3. Отчет на Контрольора за 2023 г.; 4. Избор на членове на Управителния съвет; 5. Избор на Председател и Заместник председател на Управителния съвет; 6. Избор на Контрольор и Заместник контрольор; 7. Приемане на Работна програма за 2024 г.; 8. Приемане на Бюджет за 2024 г.; 9. Разни. 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място, независимо от броя на присъстващите.