Предстоящо заседание на Общото събрание на СЮЗО

 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.21, ал.(1), т.1 от Устава, Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини свиква Общо събрание, което ще се проведе на 03.05.2023 г. /сряда/ от 11.00 ч. в зала 5 на община Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев - Македончето” №1.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на СЮЗО за 2022 г.; 

2. Финансов отчет на СЮЗО за 2022 г.;  

3. Отчет на Контрольора за 2022 г.; 

4. Приемане на Работна програма за 2023 г.; 

5. Приемане на Бюджет за 2023 г.; 

6. Разни. 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място, независимо от броя на присъстващите.