Управителният съвет на СЮЗО свиква Общо събрание

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.21, ал.(1), т.1 от Устава, Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини свиква Общо събрание, което ще се проведе на 31.05.2022 г. /вторник/ от 11.00 ч. в зала 5 на община Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев - Македончето” №1.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на СЮЗО за 2021 г.; 

2. Финансов отчет на СЮЗО за 2021 г.;  

3. Отчет на Контрольора за 2021 г.; 

4. Избор на членове на Управителния съвет; 

5. Избор на Председател и Заместник председател на УС; 

6. Избор на Контрольор и Заместник контрольор; 

7. Приемане на Работна програма за 2022 г.; 

8. Приемане на Бюджет за 2022 г.; 

9. Приемане на промени в Устава; 

10. Други. 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място, независимо от броя на присъстващите.