Общо събрание - обява

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.21, ал.(1), т.1 от Устава, Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини свиква Общо събрание, което ще се проведе на 23.04.2021 г. /петък/ от 11.00 ч. в Заседателната зала на Парк-хотел „Пирин“, гр. Сандански, район „Хидрострой” №27.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на СЮЗО за 2020 г.;

2. Финансов отчет на СЮЗО за 2020 г.; 

3. Отчет на Контрольора за 2020 г.;

4. Приемане на Работна програма за 2021 г.;

5. Приемане на Бюджет за 2021 г.;

6. Приемане на промени в Устава;

7. Други.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място, независимо от броя на присъстващите.