На свое заседание Управителният съвет на СЮЗО изрази становище за отпадане на забраната за разпореждане със земите

 

На свое заседание на 23,07,2020г., Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини изрази становище за отпадане на забраната за разпореждане със земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Общините – членове на СЮЗО категорично не приемат мотивите за налагане на мораториум, а именно, че съществува опасност за разпродаване на остатъчния  фонд.

В условията на задълбочаваща се криза и използване на голяма част от местните приходи за мерки срещу разпространението на заразата от коронавирус, общините смятат, че отпадането на мораториума ще даде допълнителна възможност за стимулиране на местното икономическо развитие.

Тези имоти могат да се използват за изпълнение на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията и на други обекти, за които се допуска принудително отчуждаване, за инвестиционни проекти по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, за създаване на нови или разширяване на границите на съществуващи урбанизирани територии, за реализиране на инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на изоставащите общини и региони, както и за изпълнение на проекти по уедряване на земеделските земи.

От създаването си до момента, СЮЗО винаги е изразявало становище, че за да съществува истинско местно самоуправление, пътят е реална децентрализация и ресурсна обезпеченост на българските общини.