Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ
ул. „Христо Ботев” № 27гр.
Симитли, 2730
Кмет: Апостол Апостолов
Председател на ОбС:
Владимир Христов
За контакт:
Тел.: 0748 72138
Факс: 0748 72231
www.simitli.bg
e-mail: simitly@mail.bg

Община Симитли /529 кв. км; 15804 ж./ е разположена в Симитлийската котловина по средното течение на река Струма, в склоновете на 4 планини – Рила, Пирин, Влахина и Малешевска. В състава и влизат административният център – град Симитли и 17 села. Граничи с Благоевградска, Разложка и Кресненска община и с Македония. Релефът на общината е разнообразен, нопреобладава полупланинският и планинският. В границите и влизат източните склонове на планините Влахина и Малешевска и части от Национален парк “Рила” и Национален парк “Пирин” с неповторими природни ландшафти. През територията и преминава живописната река Струма, проправила си път между планините и образувала два от най-красивите проломи – Орановския и Кресненския.

Общинският център – град Симитли /7466 ж./ е разположен на кръстопът. Оттук минават стратегически важните за страната ни и Европейския съюз пътища към Р. Гърция и Р. Македония. Географското разположение и добре развитата инфраструктура дават възможност за трансгранично икономическо и културно сътрудничество и за развитието на туризма.