Проекти

Устойчива мобилност по най-новия ЕвроВело маршрут, Пътят на желязната завеса - Iron Curtain Trail

Целта на проекта е да подобри достъпността и условията за велосипеден транспорт в Югоизточна Европа, чрез изграждане на маршрут, свързващ страните в региона. Изпълнението на проекта ще засегне изграждането на инфраструктура, осъществяваща връзката между велосипедния и другите…

Създаване на трансгранична мрежа между общинските експерти по проекти и програми в трансграничния регион - PM-NET

Общата цел на проекта е насърчаване на интеграцията на местно и регионално ниво в трансграничния регион чрез използване на информационни технологии и пренос на знания. Специфичните цели на проекта са: изграждане на трансгранична мрежа за обмен на…

Балкански Велосипеден път - BVT-13

Целта на проект „Балкански велосипеден маршрут” е да се създадат предпоставки за развите на велосипедния туризъм в трансграничния регион. В рамките на проектното предложение ще се създаде мрежа за развитие и популяризиране на велосипедния туризъм; ще се…

Техническа помощ за подготовка на проекти по ОП "България - Гърция"

Целта на проекта е да се окаже техническа подкрепа за разработване на проектни идеи и осъществяване на предпроектни проучвания по работни проекти по ОП "България - Гърция" 2009 - 2013 г. Донор на проекта: Министерство на регионалното…

Междуобщинско сътрудничество

Главните цели на форума са обмен на опит и добри практики за междуобщинско сътрудничество, разработка и осъшествяване на общи проекти; политики и практики за изграждане на организационен и експертен капацитет на местно ниво за ефективно усвояване на…

Цялостен план за развитие, насърчаване и оползотворяване на туристическите ресурси на области Драма – Кавала – Ксанти от Гърция и Благоевград – Смолян от България

Проектът „Цялостен план за развитие, насърчаване и оползотворяване на туристическите ресурси на области Драма – Кавала – Ксанти от Гърция и Благоевград – Смолян от България” цели развитие на общия туристически потенциал на трансграничния регион. Планираните по…

Регенерацията - шанс за устойчиво развитие на българските общини

Целта на проекта е да бъдат подготвени проекти за финансиране от структурните фондове на ЕС с участието на всички заинтересовани страни и с помощта на български, британски и швейцарски експерти. Пилотни общини са Симитли и Кресна, като…

Европейско териториално сътрудничество

По проект „Европейско териториално сътрудничество” бе създадена партньорска мрежа от общини, неправителствени организации и медии от България и Гърция за подготовка и реализация на проекти с трансграничен характер. Проведоха се четири обучителни и дискусионни форума. Бяха издадени…

Преодоляване на неравнопоставеността в развитието на селата чрез участие на селските общности в процеса на вземане на решения на местно и общинско равнище

Провеждане на форум сесии и застъпнически кампании за разрешаване на проблеми на местната общност от общински администрации. Пилотно село - Микрево, община Струмяни. Донор на проекта: Фондация "Отворено общество", Фондация "Читалища" Период: януари 2007

Пряка демокрация в Югозападните общини

Общите цели на проекта „Пряка демокрация в Югозападните общини” са: - повишаване информираността на гражданите относно техните права в процесите на вземане на решения на местно ниво; - стимулиране на гражданската активност в процеса на взимане на…