Проекти

Междуобщинско сътрудничество

Главните цели на форума са обмен на опит и добри практики за междуобщинско сътрудничество, разработка и осъшествяване на общи проекти; политики и практики за изграждане на организационен и експертен капацитет на местно ниво за ефективно усвояване на средствата от ЕС в съответствие с политиките на ЕС; генериране на идеи за проекти за регионално трансгранично сътрудничество.Участниците от двете страни ще споделят опита си и предизвикателствата, пред които са се изправяли, и ще одобрят възможни по-нататъшни стъпки за сътрудничество.Ще бъде проучено и партньорството с НПО и бизнес организации в процеса на разработка и осъществяване на проекти.

 

 

Донор на проекта:UNDP - Македония

Стойност: 20 000 евро.

 

Период: 05.2008 - 07.2008 г.