Проекти

Пряка демокрация в Югозападните общини

Общите цели на проекта „Пряка демокрация в Югозападните общини” са:

- повишаване информираността на гражданите относно техните права в процесите на вземане на решения на местно ниво;

- стимулиране на гражданската активност в процеса на взимане на решения;

- повишаване капацитата на местните власти за работа с гражданите – права и задължение на двете страни в процеса.

     Специфичната цел на проекта е усилване ролята на гражданите и прилагане на принципите на пряката демокрация в общините от област Благоевград.

     Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез реализирането на следните основни дейности:

1. Провеждане на социалогическо проучване за определяне индекса на гражданското общество в общините от област Благоевград  и изготвяне на доклади за сегашното състояние на гражданската активност в общините;

2. Провеждане на обучение за експерти от общинските администрация „Гражданите в управлението”;

3. Издаване и разпространение на плакати, популяризиращи гражданското участие;  

4. Участие в публичните обсъждания на бюджета в общините в област Благоевград;

5. Изработване на форум, позициониран на сайта на СЮЗО;

6. Издаване и разпространение на информационни брошури;

7. Провеждане на активна медийна информационна кампания за гражданското участие;

8. Участие в публични обсъждания на бюджетите в наблюдаваните общини след кампанията и анализиране на настъпилите промени;

9. Мониторинг и оценка.

    Целевите групи включват: общински ръководства, експерти от общинските администрации и общински съветници от общините от област Благоевград.

 

Донор на проекта:Програма "ФАР - Развитие на гражданското общество"

Стойност: 35 000 Евро.

Период: 12.2006 - 04.2008