Проекти

Ефективно и прозрачно местно самоуправление

Основната цел на проект е повишаване капацитета на местните власти в Югозападна България.

 

Подцелите на проекта са свързани с повишаване на професионалните знания и умения на служителите в общинските администрации; повишаване на квалификацията на общинските съветници и ефективността на общинските съвети; повишаване на прозрачността в действията на органите на местното самоуправление; реализиране на лобистки и застъпнически инициативи за разрешаване на актуални за общините проблеми; подпомагане на процесите на устойчиво развитие на Югозападния регион.

 

Една от основните дейности в насока повишаване на професионалните знания и умения на служителите в общинските администрации е провеждането на обучения под формата на семинари, конференции, дискусионни форуми. За описвания период за общинските администрации са предвидени 9 обучения, като на база проучването са предвидени следните теми: управление на местни финанси - бюджетен процес и одит; управление на собствеността; подготовка и управление на проекти и ефективност на общинските инвестиционни проекти; облигационни и банкови заеми за общински инвестиции; управление в устройството на територията; вътрешен и външен финансов контрол; омбудсман - функции и правомощия; е-управление и информационни системи в публичната администрация и административен мениджмънт.

 

Предвидени са и шест семинара за общински съветници, които ще имат информационен характер, но по време на обученията ще бъдат предоставени на участниците разработени писмени материали за различни аспекти от работатата на общинските съвети.

 

Като изключително ефективна услуга е посочена техническата помощ за членовете, като предпочитаната форма е на място в конкретна община. До края на 2004 г. планираната помощ е насочена към изискванията на Закона за регионално развитие и по специално към процеса на разработване на Общинските планове за развитие.

 

За улеснение на общините е предвидено издаването на актуализирано и допълнено издание на Административен справочник на Югозападна България.

 

Ще бъде подготвен и издаден на хартиен и магнитен носител икономически профил на региона, който ще бъде предоставен на всички заинтересовани - общини, областни администрации, бизнес структури, потенциални чужди инвеститори.

 

В рамките на проекта са предвидени инициативи за информиране на обществеността за добрите практики за прозрачност и популяризиране на успехите в тази област. В голяма степен за осъществяване на тези дейности, екипът на Сдружението се основава на добрите партньорски отношения с регионалните медии. Предвидени са периодични тематични радио и телевизионни предавания, излизането на материали в регионалния печат, пресконференции и интернет форум.

 

Донор на проекта:Американската агенция за международно развитие чрез Фондация за реформа в местното самоуправление

 

Стойност: 150 000 лв.

 

Период:10.2004 - 01.2007