Проекти

Съдействие за развитие на демократично и ефективно местно самоуправление в Югозападните общини

Целта на този проект е Сдружението на Югозападните общини да падпомогне процеса на развитие на демократично и ефективно местно самоуправление в общините от Югозападна България.

Тази цел ще се постигне чрез прилагане на поредица от дейности, водещи до:

- повишаване на професионалните умения на общински служители и общински съветници, а именно провеждане на три обучителни семинара, издаване и разпространение на печатни помощни материали, предоставяне на консултантски услуги и техническа помощ за общините - членове;

- подобряване на координацията между структурите на общинските и държавната администрация чрез иницииране на срещи с представители на държавни институции на регионално и национално ниво - ще се проведат срещи с народните представители от региона и общинските ръководства, тематични работни срещи между общински служители и представители на различни министерства и агенции, ще се разработят предложения за промени в нормативната база, касаеща дейността на общините и становища по очаквани такива;

- осигуряване на информационен обмен и координация на действията на организации, работещи в сферата на местното самоуправление чрез поддържане на интернет страницата на СЮЗО, издаване на материали за общините и дейността на Сдружението и издаване на информационен бюлетин, съдържащ полезна за членовете информация.

 

 

Донор на проекта: Американска агенция за международно развитие чрез Фондация за реформа в местното самоуправление

 

Стойност: 33 626 лв.

Период: 12.2002 - 12.2003