Проекти

Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината

Наименование на проекта: „Заедно с гражданите и бизнеса градим бъдещето на общината“№ BG05SFOP001-2.025-0008-C01

Донор: Европейския съюз чрез Европейския социален фонд; Оперативна програма „Добро управление” 

Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство"

Срок на изпълнение в месеци: 12

Период на изпълнение: 16/08/2022 – 16/08/2023

Проектът е насочен към укрепване на взаимодействието на гражданското общество и местната власт, чрез развиване и прилагане на ефективни механизми за създаване на добро, почтено и прозрачно управление в полза на гражданите. В рамките на проекта са предвидени комплекс от дейности, чиято последователност гарантира постигането на заложените в проекта цели, резултати и индикатори

1. Изготвяне на Анализ за пречките пред гражданското участие в процеса на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство и изследване степента им на въздействие, който да даде отговор на въпроса как да се повиши гражданското участие и да се подобри качеството на управлението.

2. Организиране на информационна кампания за насърчаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики.

3 Провеждане на обучения на общински служители и неформални лидери на ГО за изграждане на капацитет за съвместно изпълнение и мониторинг на политики.

Целева група по проекта са служители на общината, на НПО, представители на бизнеса и гражданската общественост.

Проектът ще се реализира в партньорство с община Сливница.

В резултат на изпълнението на дейностите по проекта, ще се повиши взаимодействието между публичната администрация и гражданите и бизнеса и ще нарасне активността им при изпълнението и мониторинга на политики и законодателство, включително чрез отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители и ще се подобри социално-икономическата среда в резултат на по-откритото и отговорно управление.

Стойност на проекта: 54 603 лв.

  

 

 

 

 

 

 Дейности по проекта:

 

Related items