Проекти

Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари

 

Име на проекта: Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари

За да се намали броят на жертвите и ранените от горски пожари, за да се намалят материалните щети и щетите върху околната среда, е необходимо членовете на противопожарните подразделения в трансграничния регион непрекъснато да подобряват своята ефективност и да подобряват своите знания и умения. Един от основните начини за това е създаването на Трансгранична партньорска мрежа за превенция и реагиране при природни и екологични опасности, както и с провеждането на специализирано обучение. Обучението ще бъде за членовете на мрежата и ще бъде в три модула. Трите от двудневните тренировки ще се проведат в Република Северна Македония. Първият модул ще се съсредоточи върху придобиването на знания и умения за изграждане на различни видове маркучи и смукателни тръби, за използване на лична защитна среда и за спазване на изискванията за безопасност. Вторият модул ще обхване основните правила за пожарогасителни и спасително-възстановителни работи. Третият модул е насочен към реализиране на мерки за превенция на горските пожари и оказване на първа помощ на жертви на пожари.

 

Водещ партньор по проекта е Сдружение на Югозападните общини – България, а проектния партньор е Център за развитие на Югоизточния планов регион – Македония се ангажират да проведат:

  • информационна кампания за насърчаване на доброволчеството;
  • информационна кампания за предотвратяване на горски пожари  
  • Пресконференция за запознаване на обществеността в Югозападна България с проекта
  • Пресконференция за запознаване на обществеността от Югоизточния район за планиране в Македония с проекта;
  • Заключителна конференция по проекта в България.
  • Обучение за членовете на Трансгранична партньорска мрежа за превенция и реагиране при природни и екологични опасности и ще бъде в три модула. Трите от двудневните тренировки ще се проведат в Република Северна Македония. Първият модул ще се съсредоточи върху придобиването на знания и умения за изграждане на различни видове маркучи и смукателни тръби, за използване на лична защитна среда и за спазване на изискванията за безопасност. Вторият модул ще обхване основните правила за пожарогасителни и спасително-възстановителни работи. Третият модул е насочен към реализиране на мерки за превенция на горските пожари и оказване на първа помощ на жертви на пожари.

Резултатите при изпълнението на проекта ще бъдат:

1. Създадена Трансгранична партньорска мрежа за превенция и реагиране при природни и екологични опасности с постоянен характер

2. Повишено обществено внимание върху ползите от доброволчеството;

3. Повишено публично внимание върху превенцията на горските пожари;

4. Повишения капацитет, екипировката и оборудването на противопожарните служби и доброволните формирования касае населението на целия трансграничен регион;

5. Подобрена квалификация на представителите на пожарната и доброволческите формирования.

Следните целеви групи ще бъдат подпомогнати от реализацията на проекта:

  • Общините от Югозападна България и Югоизточна Македония - Банско, Белица, Благоевград, Бобошево, Гоце Делчев, Гармен, Кочериново, Кресна, Петрич, Разлог, Рила, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Трекляано, Хаджидимово, Валандово, Гевгелия, Дойран , Богданци, Радовиш, Конче, Струмица, Василево, Ново село, Босилово;  
  • Териториални противопожарни единици - Валандово, Гевгелия, Радовиш, Струмица;
  • Доброволци – членове на доброволни противопожарни формирования;
  • Жители на общините в Югозападна България и Югоизточна Македония.

В процеса на изпълнение на проекта ще бъдат доставени лични предпазни средства, защитно облекло и друго противопожарно оборудване и екипировка.

Донор по проекта:  ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Северна Македония 2014-2020 е програма за трансгранично сътрудничество, финансирана от Европейския съюз със средства по Инструмента за предприсъединителна помощ.

Специфична цел: 1.2 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансгранично измерение и въздействие

Стойност: 395 361.14 евро

Период: 18.02.2021 – 17.02.2023