Първа международна работна среща по проект IRON CURTAIN TRAIL

В периода между 5 и 7 февруари 2013 г., в гр. Жомбатели, Унгария, ще се проведе първата международна партньорска среща по проект "Устойчива мобилност по най-новия ЕвроВело маршрут, Пътят на желязната завеса".На срещата ще се разработят детайлизиран план за изпълнение…

СЮЗО И ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН ПЛАНОВ РЕГИОН

На церемонията в София, Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и Заместник-министърът на местното самоуправление на Република Македония Люпчо Пренджов връчиха договора. Проектът „Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“ е разработен по Програмата за трансгранично сътрудничество…

В БЪЛГАРИЯ СЪЩЕСТВУВАТ НЯКОЛКО МОДЕЛА НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Какво е социално предприятие? За определение за „социално предприятие“ се използва обхвата на дефиницията, посочена в чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно Програма на Европейския съюз за…

ПАКЕТ ОТ МЕРКИ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ БЯХА ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ СЮЗО

В заключителната част на проект „POWER – Европейска мрежа на жените-кметове за равни възможности в обществения живот“ представителите на СЮЗО и партньорските организации договориха пакет от мерки, касаещи подобряване условията на труд на жените. Подписан бе мемроандум POWER – WOMEN…

„РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

На 12.10.2016 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“. Настоящата процедура има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на…

ДНЕС ЧЕСТВАМЕ 12 ОКТОМВРИ - ДЕНЯТ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНA

 На тази дата през 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление. В него за първи път се регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници. През 1998 г.,…