ПАКЕТ ОТ МЕРКИ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ БЯХА ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ СЮЗО

В заключителната част на проект „POWER – Европейска мрежа на жените-кметове за равни възможности в обществения живот“ представителите на СЮЗО и партньорските организации договориха пакет от мерки, касаещи подобряване условията на труд на жените. Подписан бе мемроандум POWER – WOMEN…

„РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

На 12.10.2016 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“. Настоящата процедура има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на…

ДНЕС ЧЕСТВАМЕ 12 ОКТОМВРИ - ДЕНЯТ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНA

 На тази дата през 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление. В него за първи път се регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници. През 1998 г.,…