Работна среща по проект MC-NET

 

Проектът цели повишаване капацитета на общинските съветници от трансграничния региончрез насърчаване на партньорството, използване на информационни и комуникационни технологии, пренос на знания и обмяна на опит и добри практики. В рамките на проекта ще се създаде трансгранична мрежа на общинските съвети за обмен на добри практики в местното самоуправление и разработване на бъдещи съвместни проекти и ще се създадат нови информационни услуги за общинските съвети за подобряване процеса на вземане на решения и управление на общините.

Една от основните дейности по проекта е разработване на специализиран софтуер за осигуряване на  безхартиени заседания на общинските съвети, който ще има следните функции – да разпространява дневния ред и съответните материали за сесиите на общинските съвети, разпространява документи и информация между постоянните комисии на съвета, да организира информационния поток между секретариата и външни хора и организации, да осигурява търсене в база данни по зададени критерии.

Целта на тази първа работна среща е да представим проекта, партньорите в него и общинските съвети, които ще бъдат членове на мрежата и съответно ползватели на софтуерния продукт.

В приложените файлове можете да намерите предварителната програма и ругистрационна форма за участие.