Управителният съвет на СЮЗО свиква Общо събрание

 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.21, ал.(1), т.1 от Устава, Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини свиква Общо събрание, което ще се проведе на 25.06.2020 г. /четвъртък/ от 11.00 ч. в зала 5 на община Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев - Македончето” №1.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на СЮЗО за 2019 г.;

2. Финансов отчет на СЮЗО за 2019 г.; 

3. Отчет на Контрольора за 2019 г.;

4. Избор на членове на Управителния съвет;

5. Избор на Председател и Заместник председател на УС;

6. Избор на Контрольор и Заместник контрольор;

7. Приемане на Работна програма за 2020 г.;

8. Приемане на Бюджет за 2020 г.;

9. Приемане на промени в Устава;

10. Други.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място, независимо от броя на присъстващите.

Регистрационната форма може да изтеглите тук.