СЮЗО И ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН ПЛАНОВ РЕГИОН

На церемонията в София, Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и Заместник-министърът на местното самоуправление на Република Македония Люпчо Пренджов връчиха договора.

Проектът „Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“ е разработен по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП „България – бивша Югославска Република Македония“ 2014 – 2020 г. Той попада в обхвата на Приоритетна ос 1 „Околна среда“, Специфична цел 1.1 „Опазване на околната среда и устойчиво използване на общите природни ресурси в трансграничния регион“.

 

Срокът на изпълнение на проекта е 15 месеца, а одобреният бюджет възлиза на 120 000 евро.

Одобрените проекти са 45 за над 10 млн. Евро. Те са в областта на опазването на околната среда, устойчиво оползотворяване на природните ресурси, диверсификация на туристическия продукт, който се предлага в пограничните региони, и създаването на нови атракции и посетителски маршрути, които ще дадат възможност регионите да имат своя по-голям принос в туризма и увеличение на туристопотока, а това от своя страна ще доведе до икономическо развитие и растеж в регионите. Превенция на риска от бедствия и аварии, енергийна ефективност и образователни инициативи са другите мерки в одобрените проекти. Има и много инициативи за подобряване на конкурентоспособността в района с мерките, които касаят малките и средни предприятия, включително изграждане на 11 стартиращи предприятия с финансиране от ЕС по програмата. Те целят разкриване на нови работни места, с които да се ограничат миграционните процеси от малките към големите населени места.

„Очакваме с тези 45 договора да можем да постигнем 15 от общо 27-те резултати-индикатори, които сме си поставили като цел до края на 2023 г. Тези проекти са изключително важни и разчитаме да ги изпълните качествено и в срок. Много държим да се постигнат ефектите от тях и граничните райони в Македония и България да продължат да развиват своята икономическа активност и добросъседски отношения, така че да постигнем балансирано развитие и намаляване на икономическите и социални различия между регионите“, коментира Зам.-министър Деница Николова.

Очаква се втора покана по програмата да бъде обявена в края на 2017 г. при решение на Комитета за наблюдение на програмата.