Екипът на СЮЗО взе участие в съвместно информационно събитие по проект„Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво”

Екипът на СЮЗО взе участие в съвместно информационно събитие по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 в гр. Благоевград, България.

В рамките на проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” (“ACTionsfortheSuppOrtandenhancementofSocIAlentrepreneurshipatLocallevel”) с Акроним ACT SOCIAL и договор за субсидия №B2.9c.05/03.10.2017 по Втора покана на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, на 21.06.2019 година в гр. Благоевград, България се проведе съвместно информационно събитие по проекта.

Събитието се проведе в зала „22-ри септември“. Целта бе да се представи уеб платформата на проекта, както и двата центъра за подкрепа - създадени в двете страни Гърция и България, които подпомагат съществуващи и потенциални социални предприемачи. Събитието разясни настоящото положение на сектора на социалната икономика и развитието на социалните предприятия в областта на туризма и агро-хранителния сектор в трансграничния регион. Това даде възможност за обмен между представители на различни НПО, държавни предприятия, съществуващи и бъдещи предприемачи и други заинтересовани страни.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение на Югозападните общини и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат.