Международна конференция за градско земеделие по проект на Сдружението на Югозападните общини

На 19 март 2019 г. в унгарската столица Будапеща се проведе международна конференция по градско и крайградско земеделие с широко гражданско участие, в рамките на проект AgriGo4Cities – „Земеделието в градскасреда: моделинауправлениезапо-добъринституционаленкапацитет и социалновключване", финансиранпопърватапокананаПрограматазатранснационалносътрудничество „Дунав“ 2014-2020.

В конференцията взеха участие представители на всички партньори по проекта от Словения, Словакия, Унгария, Германия, Румъния, Чехия, Черна гора и България. В качеството си на проектен партньор от България, Сдружението на Югозападните общини изпрати свои делегати и осигури участието на български лектор в лицето на г-жа Дона Пикард от Института за изследване на обществата и знанието към Българската академия на науките.

Участие в Конференцията взеха г-н БеноаЕсман от Европейската комисия, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“, и г-жа КлаудияЗингер – координатор на Приоритетна област 10 „Институционален капацитет и сътрудничество“ към Стратегията на ЕС за Дунавския регион във Виена. Представяния по темата на конференцията направиха и г-н Рудолф Шинкер, отговорник за Европейската стратегия за Дунавския регион, г-н Стефано Палмиери – Президент на секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“ на Европейския икономически и социален комитет, г-н ДжьорджиАлфьолди от Унгарската академия на науките и др.

Специално внимание беше отделено на развитието на градското и крайградско земеделие в страната-домакин Унгария, както и на споделянето на добри практики от Европа и други райони на света. Във финалния панел всички участници имаха възможност да отправят въпроси и коментари. Конференцията беше съпътствана от постерна изложба, представяща резултатите от шестте пилотни района на проекта: Благоевград (България), Секешфехервар (Унгария), Прага 9 (Чехия), Веленье (Словения), Васлуи (Румъния) и Улцинь (Черна гора), в които са реализирани моделни малки инициативи за градско и крайградско земеделие.

На събитието беше представен и един от финалните продукти по проект AgriGo4Cities – изданието „Управленски план за градско земеделие с широко участие, за преодоляване на социалното изключване в Дунавския регион“, разработено съвместно от СЮЗО и другите партньори по проекта. Скоро изданието ще бъде преведено на български език и ще бъде достъпно чрез уеб-сайта на Сдружението.