Транснационална конференция по проект AgriGo4Cities за популяризиране на градското и крайградско земеделие

Основните предизвикателства, свързани с системите на управление в Дунавския регион, могат да бъдат свързани с намаляващия капацитет на публичните органи да включат подход на участие в планирането. Неотдавнашните мерки за строги икономии оставиха публичните администратори с ограничени инструменти и канали за включване на съответните заинтересовани страни и гражданското общество в процесите на вземане на решения. Разликата между гражданите и публичните органи нараства на всички равнища и води до засилено недоверие и липса на обществено участие, особено сред най-необлагодетелстваните общности, изложени на риск от изключване. Нарастващите социални и икономически неравенства се отразяват в намаляването на препитанието и качеството на местообитанието.

За да се преодолеят тези предизвикателства, проектът AgriGo4Cities използва градското и крайградско земеделие като мощен и нововъзникващ метод за подобряване на публичния институционален капацитет за справяне със социалното изключване на маргинализираните групи и за стимулиране на устойчиво градско развитие в Дунавския регион.

Заключителната конференция на проекта AgriGo4Cities има за цел да подчертае всички ключови теми, които бяха фокусирани в процеса на проектиране и тестване на методологията на урбанизираното и крайградското селско стопанство с участието по време на изпълнението на проекта AgriGo4Cities. Заедно ще обсъдим конкретни уроци за това как да се подобрят обществените услуги, да се насърчи активното гражданство, да се засили участието на обществеността и да се допринесе за устойчивостта на градовете чрез градско земеделие.

Конференцията ще се състои на 19 март 2019 г. в MOM KULTURÁLIS KÖZPONT, BUDAPEST. Езикът на конференцията е английски, а унгарски превод ще бъде осигурен от организаторите.

Повече информация и програма: http://bit.ly/agrigoforcitiesprogramme

Каним ви да гледате на живо конференцията на страницата на проекта във фейсбук.