ПАКЕТ ОТ МЕРКИ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ БЯХА ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ СЮЗО

В заключителната част на проект „POWER – Европейска мрежа на жените-кметове за равни възможности в обществения живот“ представителите на СЮЗО и партньорските организации договориха пакет от мерки, касаещи подобряване условията на труд на жените.

Подписан бе мемроандум POWER – WOMEN NETWORK , с който всички партньори се ангажират да популяризират и разширяват мрежата.

Следващите стъпки са свързани с активна работа със законодателната и изпълнителни власти на европейско, национално, регионално и местно ниво, за да се усети на практика от всички жени ефективността на Европейската политика за равенство на половете.

 

Проектът ( EuroPean netwOrk of Woman Mayors for Equal OppoRtunities in Citizens' Life) , Ref. No. 555695-CITIZ-1-2014-1-IT-CITIZ-NT) е финансиран по програма Европа за Гражданите и стартира на 1 ноември 2014 г. Проведени бяха шест регионални форума в Италия, Испания, Хърватска, Македония и България, фокусирани върху въпроси за равенство между половете, съчетаване на личния с професионалния живот и още други наболели теми.